Nerf N-Strike Mega

Nerf N-Strike Mega (Photo: Joe Cingrana/Fresh 102.7)

Jim & Kim’s 12 Days Of Christmas Toys: Nerf N-Strike Mega

Today’s Toy from Chris was the Nerf N-Strike Mega!

12/17/2013